Efektivní altruismus

Významným dílčím závěrem v rámci mého aktuálního myšlení je důraz na obecné dobro. Zdá se, že nejlépe promyšlenou a podloženou komplexní koncepci má v této oblasti v současnosti hnutí efektivního altruismu.

Proč považuji zrovna aktivitu v rámci tohoto hnutí za to nejlepší, co může člověk dělat?

Východisko a požadavky

Pokud je na místě dát přednostní důraz na obecné dobro, pak je nejefektivnější pracovat uvnitř a s pomocí nějakého hnutí, a to takového, jehož mise bude s mým konkrétněji specifikovaným dobročinným záměrem co nejvíce kompatibilní.

Dalším výsledkem dosavadního zkoumání bylo, že nejlepší jednání je následně vhodné specifikovat jako rozvoj a podporu kvalitní diskuse o otázce, co je nejlepší dělat. To znamená, že hledáme takové hnutí, mezi jehož principy by pokud možno patřily tyto:

  • otevřenost vůči názorovým změnám, a to i velkým
  • vysoký respekt k pečlivému zkoumání a racionalitě
  • aktivní podpora diskuse mezi členy
  • zaměření na obecné dobro

Naplnění požadavků

Nejvýznamnější a nejrozšířenější skupinou, která přijímá výše uvedené principy, je hnutí efektivního altruismu - EA. Zdá se, že současná situace je taková, že nejlepším způsobem, jak podporovat hnutí zaměřené na rozvoj kvalitní diskuse o otázce, co je nejlepší dělat, je činit tak prostřednictvím EA. EA je totiž docela přesně tím hnutím, které na základě předchozích bodů hledáme. I když překryv s požadavky logicky nikdy nebude zcela ideální, je nejrozumnějším a nejnadějnějším postupem snažit se vytvářet to, co je požadováno, uvnitř EA (třeba i jako lehký odklon od stávající převládající kultury a nastavení EA, pokud by to bylo třeba), než hledat někde jinde či dokonce snažit se zcela nezávisle bez odrazového můstku nějaké již existující skupiny.

Dodatečná nadstandardní shoda

V diskusi je navíc podle mého soudu nejlepší zastávat stanovisko, že v rámci starosti o obecné dobro je racionální vyzvednout péči o vzdálenou budoucnost a ještě konkrétněji pak úsilí o co nejlepší civilizační přechod k superinteligenci. K těmto závěrům přitom dospívá i většina čelních představitelů EA, čímž je potvrzena správnost volby právě tohoto hnutí.

EA jako cesta ke kontrole a další specifikaci odpovědi

Efektivní altruismus navíc následně poskytuje podrobné materiály, o které je dobré se opřít při dalším zkoumání, tedy při:

  1. kontrole té části dosavadní odpovědi, v rámci které již jsem předjímal některé věci, které EA řeší,
  2. sestavování dalších konkretizací celé odpovědi na centrální praktickou otázku.

Celkově je možné říci, že jakmile dospějeme k příklonu k hnutí efektivního altruismu, bohaté zdroje uvnitř tohoto hnutí se stanou zásadní pomocí v našem zkoumání otázky nejlepšího jednání.

Výchozí zdroje

Z důvodu vysoké důležitosti diskuze je třeba za klíčovou stránku považovat diskusní web EA hnutí: Effective Altruism Forum.

Výchozím portálem, skrze který se lze dostat k dalším zdrojům v rámci EA, je www.effectivealtruism.org.

V efektivním altruismu dospívají lidé k relativně široce sdílenému názoru, že velký pozitivní vliv lze mít především tehdy, pokud jsou tomuto cíli podřízena kariérní rozhodnutí člověka. Není tedy překvapivé, že mezi konkrétněji zacílenými stránkami hnutí lze najít nejkomplexnější a nejvíce aktuální analýzy typicky na kariérně orientovaném webu 80,000 Hours.

K centrální organizaci efektivního altruismu má nejblíže Center for Effective Altruism.

Oficiálním úvodním kurzem, resp. standardní sadou úvodních materiálů je Introductory EA Program, viz sylabus.

Za úvodní knihu hnutí je možné pokládat Doing Good Better od Williama MacAskilla.