Program podle strategie sjednocení

Strategie sjednocení spočívá v komplexním sjednocení mnoha aktivit. Doporučuje sestavit svou činnost z rozmanité sady pravidel pokrývajících různé možnosti, různé budoucí scénáře, různé praktické filozofie, různé oblasti života.

Důvody, které hovoří v její prospěch, jsem již uvedl, zbývá nastínit, jak konrétněji by mohl vypadat příslušný program.

Pokud jde o vytipování toho, na co je racionální klást největší důraz, a rovněž o úroveň pečlivé analýzy, zužitkování dostupných vědeckých poznatků a aktuálnost, shledal jsem jako nejlepší zdroj poznání a informací materiály organizace 80,000 Hours.

Tato organizace se specializuje na oblast kariéry, která je sice vzhledem k předešlým úvahám o strategii průniků zřejmě oblastí nejdůležitější, je však stále jen jednou z mnoha. Materiály této organizace tedy neaspirují na to, aby poskytly všepokrývající návod na racionální činnost podle strategie sjednocení, byť jejich text o obecných pravidlech pracovního úspěchu je natolik široký, že by mohl být obecný návod na život téměř zcela pokrýt.

Ve skutečnosti však 80,000 Hours jistý seznam pravidel, který je pojat opravdu zcela obecně, doporučuje. Jde o text Alexe Vermeera o tom, jaký systém racionalizace vlastního života si v rámci své snahy o sebezlepšování sám vyvinul. Tento zdroj tedy může posloužit jako jistá výchozí inspirace pro sestavení celkového výsledného seznamu pravidel. Vermeerův systém zde můžu stručně shrnout níže uvedenými zásadami. Jsou mezi nimi jak obecná pravidla uplatňující se ve všech oblastech života, tak pravidla připomínající jaké různé oblasti praxe, které bychom mohli opomenout, je třeba pokrýt:

Všeobecné zásady

 • Soustřeď se na další realizovatelný krok, nikoliv na vzdálenost od ideálu. (Perfection is the enemy of done.)
 • Neplýtvej pozorností - jde o drahocenný zdroj.
  • Omez rušivé podněty.
  • Usiluj o jednoduchost, minimalismus.
  • Nepřetěžuj myšlení multitaskingem a náročnými nerozloženými úkoly.
  • Omezuj vnitřní samomluvu.
 • Využívej zvyky.
 • Místo postoje, že se něco musí, přijmi postoj, že vše je otázkou tvých vlastních priorit.
 • Pravidelně prováděj hodnocení, plánování a stanovování cílů.

Dílčí oblasti

 • Pečuj o kvalitu svého spánku.
 • Optimalizuj své stravování.
 • Cvič.
 • Pečuj o svou spokojenost a vnitřní harmonii.
 • Organizuj své finance.
 • Maximalizuj svou efektivitu a produktivitu v pracovním životě.
 • Udržuj pořádek a organizaci ve věcech, které vlastníš (hmotně i elektronicky).

V tomto výsledném seznamu zaujímá místo zvlášť významné priority (mezi dalšími věcmi, které taktéž pochopitelně nemohou být zanedbávány) oblast kariéry (předposlední bod, není řazeno podle důležitosti), která bude pochopitelně zpracována především podle doporučení 80,000 Hours, a to konkrétněji podle

 1. jejich nejobecnějších pravidel úspěchu v jakémkoliv povolání,
 2. doporučení pro výběr kariérních pozic, kterými člověk v rámci pracovního života prochází (to je bod, na který se organizace 80,000 Hours zaměřuje především),
 3. zvláštního ohledu na zvyšování kariérního kapitálu (tento bod vyšel jako zvlášť důležitý z hlediska strategie průniků),
 4. dalších zdrojů v rámci 80,000 Hours. 

Doporučení této organizace shrnuji trochu podrobněji na zvláštní stránce.

Literatura

80,000 Hours (2018). 80000hours.org.

TOD, Benjamin (2017). All the evidence-based advice we found on how to be successful in any job. In: 80,000 Hours, Carieer Guide. 80000hours.org/career-guide/how-to-be-successful/.

TOD, Benjamin (2017). How to find a right carieer for you. In: 80,000 Hours, Carieer Guide. 80000hours.org/career-guide/personal-fit/.

TOD, Benjamin (2017). The two most common ways people accidentally sabotage their career early on. In: 80,000 Hours, Carieer Guide. 80000hours.org/career-guide/career-capital/.

VERMEER, Alex (2017). Life hacking. alexvermeer.com/life-hacking/.